Przetwarzanie danych osobowych

/Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych bendar 2019-01-20T16:57:50+00:00

Przetwarzanie danych osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny, tym samym przekazujemy informacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania Państwa danych.

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Bendar Multimedia Patryk Cieślak z siedzibą: Batalionów Chłopskich 1/30, Słupsk 76-200.

II. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta, zapisaniu się do newslettera, dokonania wpisu na naszej stronie, poprzez przesłanie pocztą elektroniczną bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie (np. zakupem towarów).

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, nazwy firmy, NIP, adresu zamawiającego oraz dostawy, możemy przetwarzać:

 1. na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu: 
  1. umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszych stron internetowych za pośrednictwem zarejestrowanego konta,
  2. umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszym biurem za pomocą formularza
   kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,
  3. obsługi newslettera,
  4. wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji towaru)
  5. obsługi i realizacji zleceń
  6. wystawiania dokumentów księgowych
  7. przygotowywania i realizacji umów
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej, współpracującym podwykonawcom w celu wysłania towaru. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: ado@bendar.eu, pod numerem telefonu: +48 884687454 lub w naszej siedzibie: Bendar Multimedia, Batalionów Chłopskich 1/30, Słupsk 76-200.